Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hetjuistevislood.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

Hetjuistevislood.nl, gevestigd op Schiermonnikoog

De Klant:
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf,particulier of beroep.

Bestelling( -en):
Een door hetjuistevislood.nl ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product( -en):
Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Hetjuistevislood.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(-en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van Hetjuistevislood.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Hetjuistevislood.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover Hetjuistevislood.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Hetjuistevislood.nl en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Hetjuistevislood.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 

Artikel 3. Aanbiedingen.

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.


Artikel 4. Levering.

1. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.

3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de Klant.

4. Hetjuistevislood.nl is gerechtigd in gedeelten te leveren
Artikel 5. Levertijd

1. De door Hetjuistevislood.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens ovennacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de Klant, Hetjuistevislood.nl via de contactpagina op www.hetjuistevislood.nl in gebreke te stellen en Hetjuistevislood.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.


Artikel 6. Technische eisen Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is klant  er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.


Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

1.Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Hetjuistevislood.nl te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

2.Hetjuistevislood.nl mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Hetjuistevislood.nl verstrekte informatie en gegevens.

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de Hetjuistevislood.nl

Artikel 8. Retourneren

1. producten kunnen onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretouneerd. 

2. gebruikte producten worden niet gecrediteerd

3. de kosten voor het retouneren zijn voor eigen rekening


Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

1. De Klant dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaak is geleverd- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen drie dagen na levering aan Hetjuistevislood.nl te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Hetjuistevislood.nl zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.

3. De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

4. Hetjuistevislood.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.

5. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen zoals beschreven in artikel 8.1 kunnen slechts aan Hetjuistevislood.nl worden geretourneerd indien Hetjuistevislood.nl vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.


Artikel 10. Prijs.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten- in Euro- inclusief BTW- op basis van door Hetjuistevislood.nl gehanteerde minimum hoeveelheden- Bezorgkosten voor levering in Nederland


Artikel 11. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant vooraf te geschieden.

2. De Klant wordt- zonder nadere ingebrekestelling door Hetjuistevislood.nl geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan Hetjuistevislood.nl toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:

3. De Klant is niet gerechtigd enige tegenvordering op de Hetjuistevislood.nl te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van de Hetjuistevislood.nl en de verplichtingen van de Klant jegens de Hetjuistevislood.nl onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12. Aansprakelijkheid.

1.De aansprakelijkheid van Hetjuistevislood.nl is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak indien de het product beschadigd is door vervoer  en dit binnen 3 dagen na levering schriftelijk is gemeld aan Hetjuistevislood.nl.


Artikel 13. Overmacht.

1. Hetjuistevislood.nl heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Hetjuistevislood.nl onafhankelijk is en welke Hetjuistevislood.nl ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

2. Hetjuistevislood.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hetjuistevislood.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hetjuistevislood.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hetjuistevislood.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 14. Geschillen.

1.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met dien verstande dat hetjuistevislood.nl ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.


Artikel 15. Privacy.

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Hetjuistevislood.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.


Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.klant